Bestil på 75 28 21 33

Salgs- og leveringsbetingelser for Annebergs Limtræ A/S

 

1:00 - AFTALEGRUNDLAG

1:01
Aftaler indgås på de salgs- og leveringsbetingelser som er anført nedenfor.

2:00 - LEVERING

2:01
Levering på bekræftet adresse.

2:02
Ved levering på byggepladsen skal leveringsstedet være plant og bæredygtigt, så nær brugsstedet på byggepladsen, som fuldt læsset vogn med indtil 10 tons akseltryk kan køre til og fra uhindret.

2:03
Såfremt køber er forhindret i at modtage den producerede vare til den aftalte leveringstid, anses levering at have fundet sted på det aftalte leveringstidspunkt. Oplagring af købte varer kan evt. finde sted mod en månedlig pladsleje på 4% af fakturabeløbet.

2:04
Såfremt andre ordrer, der modtages inden accept, fører til, at den aftalte leveringstid ikke kan overholdes, har vi ret til at træde tilbage fra tilbuddet.

3:00 - FORSIKRING

3:01
Såfremt det skønnes nødvendigt, kan vi inden levering forlange oprettelse af all-risks entrepriseforsikring.

4:00 - MANGLER

4:01
Vi har både pligt og ret til i overensstemmelse med nedennævnte retningslinier i nærværende afsnit at afhjælpe alle mangler, som skyldes fremstilling eller materiale.

4:02 
Vort ansvar for mangler ved leverancer, der anvendes ved byggeri i Danmark ophører 5 år efter levering, jfr. punkt 2:00 ovenfor.

4:03
Ansvar for skade eller tab som følge af leverede varer behæftet med mangler er under alle omstændigheder begrænset til varens værdi inkl. transportomkostninger, for så vidt andet maksimumbeløb ikke er betalt. Vi hæfter dog aldrig for driftstab, avancetab eller andet direkte tab.

4:04 
Køber er pligtig til at undersøge leverede varer ved modtagelsen, og synlige mangler skal omgående og senest inden 8 dage efter levering meddeles skriftligt. Det leverede må ikke monteres såfremt købers undersøgelser giver anledning til reklamationer.

5:00 - PRODUKTANSVAR

5:01
Vi er kun ansvarlige for den skade, som den leverede vare forvolder, hvis det kan dokumenteres, at skaden skyldes en fejl, begået af os eller vore folk, og hvor ikke andet er bestemt af gældende lovgivning.

5:02 
Vi hæfter dog aldrig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

5:03
Ansvar for skade på person og/eller ting kan ikke overstige kr. 10.000.000,00.

5:04
I tilfælde af, at leverandøren i anledning af en skade bliver pålagt et ansvar overfor trediemand, der rækker udover de fastsatte grænser for leverandørens ansvar, er bestilleren pligtig at holde leverandøren skadesløs herfor såvel som sagsomkostninger.

6:00 - BETALING

6:01
Varen faktureres på det aftalte leveringstidspunkt. Fakturaen er forfalden til betaling 30 dage efter fakturadato. Ved for sen betaling beregnes rente med 2,0% pr. påbegyndt måned. Ovenstående betalingsbetingelser er gældende, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt.

7:00 - SIKKERHEDSSTILLELSE

7:01
Vi forbeholder os ret til inden levering at få stillet sikkerhed for vort tilgodehavende i form af bankgaranti eller anden af os godkendt garanti.

8:00 - FORBEHOLD I ØVRIGT

8:01
Alle bærende konstruktioner er CE-mærkede og opfylder boligministeriets fastsatte normer i henhold til DS/EN 14080 for fremstilling af lamineret træ.

8:02
TOLERENCER: Bredde: Ved renhøvling må breddemålene påregnes at blive indtil 2% mindre end nominelt angivet.  Højde: + 2 mm for højder under 30 cm. + 5 mm for højder over 30 cm. Længde: + 5 mm for længder under 20 m. + 10 mm for længder over 20 m. Tværsnitvinkel: 90o + 1,15o, d.v.s., at afvigelsen fra den rette vinkel er højst 1:50. Samtlige måleangivelser refererer til 12% træfugtighed.

9:00 - PROJEKTERING

9:01
Såfremt det aftales, at vi skal medvirke ved projektering, er vi alene ansvarlige for rådgivning og udførte beregninger i tilslutning til produkter leveret af os.  Den under punkt 5:00 nævnte ansvarsbegrænsning er i øvrigt gældende.

10:00 - MONTAGE

10:01
For aftalt montagearbejde foretages aflevering når montagen er afsluttet.

10:02 
Vi har intet ansvar for senere tilsyn med og vedligeholdelse af den midlertidige vindafstivning. Den under punkt 5:00 nævnte ansvarsbegrænsning er i øvrigt gældende.

11:00 TVISTER

11:01
Det er aftalt, at enhver tvist mellem parterne direkte, indirekte eller afledet fra leverancer i henhold til nærværende salgs- og leveringsbetingelser skal afgøres efter dansk ret.

11:02 
Retten i Esbjerg er aftalt som værneting for eventuelle tvister.


Kontakt os endelig hvis du har spørgsmål til ovenstående.